Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

de:menu [2019/03/06 15:10] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +<nav type="​pills">​ 
 +  * About us 
 +    * [[en:​background:​repertoire|Repertoire]] 
 +    * [[en:​Background:​booking|Booking]] 
 +    * [[en:​Background:​achievements|Achievements]] 
 +    * [[en:​Impressum|Impressum]] 
 +  * Bands 
 +    * [[en:​bands:​ccb|Cologne Concert Brass]] 
 +    * [[en:​bands:​yccb|Young CCB]] 
 +    * [[en:​bands:​academy|CCB Academy]] 
 +    * [[en:​bands:​christmas|Christmas Ensemble]] 
 +  * Organisation 
 +    * [[en:​organisation:​committee|Committee]] 
 +    * [[en:​organisation:​conductors|Conductors]] 
 +    * [[en:​organisation:​rehearsals|Rehearsal Information]] 
 +  * Media 
 +    * [[:​en:​media:​videos|Videos]] 
 +  * [[:​en:​vacancies|Vacancies]] 
 +  * [[en:band awards|Band Awards]] 
 +  * CD 
 +    * [[en:​cd:​kölsche bläsernacht|Kölsche Bläsernacht]] 
 +    * [[en:​cd:​kölsche bläsernacht vol 2|Kölsche Bläsernacht - Volume 2]] 
 +    * [[en:cd:cry of the celts|Cry of the Celts]] 
 +  * Support CCB 
 +    * [[en:​support|Information]] 
 +    * [[en:​support:​sponsors|Sponsors]] 
 +    * [[en:​support:​friends|Friends of CCB]] 
 +  * [[en:​events|Events]] 
 +</​nav>​ 
 +<​grid>​ 
 +<col lg="​12">​ 
 +<​html><​center></​html>​ 
 +<​carousel>​ 
 +<​slide>​ 
 +[[bands:​ccb|{{:​wiki:​ccb.jpg?​1200x450}}]] 
 +<​caption>​ 
 +[[bands:​ccb|Cologne Concert Brass]] 
 +First section brass band led by Heinrich Schmidt. 
 +</​caption>​ 
 +</​slide>​ 
 +<​slide>​ 
 +[[bands:​ccb|{{:​wiki:​yccb.jpg?​1200x450}}]] 
 +<​caption>​ 
 +[[bands:​yccb|Young CCB]] 
 +CCB's Youth Band led by Ruben Schmidt. 
 +</​caption>​ 
 +</​slide>​ 
 +<​slide>​ 
 +[[bands:​academy|{{:​wiki:​ccbacademy.jpg?​1200x450}}]] 
 +<​caption>​ 
 +[[bands:​academy|CCB Academy]] 
 +Fourth section brass band led by Kathrin Simons. 
 +</​caption>​ 
 +</​slide>​ 
 +<​slide>​ 
 +[[bands:​christmas|{{:​wiki:​christmas2.jpg?​1200x450}}]] 
 +<​caption>​ 
 +[[bands:​christmas|Christmas Ensemble]] 
 +Each year at the Heinzelmänchen Christmas Market. 
 +</​caption>​ 
 +</​slide>​ 
 +</​carousel>​ 
 +<​html></​center></​html>​ 
 +</​col>​ 
 +</​grid>​
  • de/menu.txt
  • Zuletzt geändert: 2019/03/06 15:10
  • (Externe Bearbeitung)